TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SYSTEMU viaTOLL
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.viatoll.pl prowadzony jest przez Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340505, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą NIP 527-261-34-69, REGON 14207446800000.

§1 Definicje

 1. Klient – podmiot mający zdolność do czynności prawnych, który złożył zamówienie w Sklepie.
 2. KAS/MF – Skarb Państwa – Szef Krajowej Administracji Skarbowej i Minister Finansów , ul. Świętokrzyska 12 , 00-916 Warszawa, Polska, w którego imieniu i na rzecz działa Sprzedawca w zakresie zawierania i wykonywania umów z użytkownikami Krajowego Systemu Poboru Opłat (viaTOLL).
 3. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę (definicja poniżej) sklep internetowy działający pod adresem sklep.viatoll.pl sprzedający towary oraz oferujący zawarcie umowy z użytkownikiem konta w trybie przedpłaconym dla anonimowych użytkowników viaAUTO (w systemie viaTOLL) i doładowanie tego konta (tj. dokonanie przedpłaty na poczet należnej opłaty za przejazd autostradą), za pośrednictwem Internetu.
 4. Sprzedawca – Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340505, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca NIP 527-261-34-69, REGON 14207446800000, adres e-mail: sklep@viatoll.pl.
 5. viaAUTO – Jest to urządzenie, które przesyła zakodowane w nim informacje o pojeździe do przekaźników zainstalowanych w miejscach poboru opłat na odcinkach autostrad objętych Krajowym Systemem Poboru Opłat (viaTOLL). Sygnał jest wysyłany podczas przejazdu przez miejsce poboru opłat, które jest zlokalizowane przy wjeździe i zjeździe z autostrady.
 6. OWU - Ogólne warunki umowy z użytkownikiem konta w trybie przedpłaconym dla anonimowych użytkowników viaAUTO (w systemie viaTOLL) dostępne na stronie www.viatoll.pl w sekcji „Pojazdy o DMC <= 3,5T Płatność Elektroniczna”.
 7. PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet oraz oferuje zawarcie umowy z użytkownikiem konta w trybie przedpłaconym dla anonimowych użytkowników viaAUTO (w systemie viaTOLL) i doładowanie tego konta (tj. dokonanie przedpłaty na poczet należnej opłaty za przejazd autostradą), wyłącznie za pośrednictwem zamówień składanych przez stronę internetową sklep.viatoll.pl.
 2. Wszelkie zapytania do Sprzedawcy lub KAS/MF dotyczące oferty Sklepu należy kierować na adres e-mail: sklep@viatoll.pl.
 3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie przesyłki pocztowej.
 5. Jeśli Klient w Sklepie w celu doładowania konta użytkownika w Krajowym Systemie Poboru Opłat (viaTOLL) (tj. dokonania przedpłaty na poczet należnej opłaty za przejazd autostradą) zawarł umowę z KAS/MF dotyczącą konta w trybie przedpłaconym dla anonimowych użytkowników viaAUTO (w systemie viaTOLL), warunki tej umowy (w tym czas trwania, możliwość wypowiadania) regulują OWU. Obecnie umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony, zaś użytkownik ma prawo żądać zwrotu przedpłaconych środków w zakresie niewykorzystanym. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w każdym czasie.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie do podmiotów z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Polsce z dostawą na terytorium Polski.

§3 Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nie jest wymagana w celu złożenia zamówienia.
 2. Rejestracja w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego tzn. podanie imienia, nazwiska, nazwy użytkownika, hasła dostępowego i adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i przesłanie linku uwierzytelniającego.
 3. Każdorazowe logowanie Klienta do sklepu internetowego odbywa się za pośrednictwem wskazanych w formularzu rejestracyjnym nazwy użytkownika i hasła.
 4. W wyniku opisanej powyżej rejestracji zakładane jest konto Klienta. W celu usunięcia konta Klient proszony jest o przesłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) z prośbą o usunięcie konta, na adres sklep@viatoll.pl.

§4 Zamówienia

 1. Możliwość złożenia zamówienia w Sklepie dostępna jest w trybie 24/7 (dwadzieścia cztery godziny/ siedem dni w tygodniu).
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy:
  1. Wejść na stronę internetową: sklep.viatoll.pl
  2. Dokonać wyboru towarów i ewentualnych dodatkowych świadczeń, określić ilość sztuk i wskazać metodę płatności;
  3. Wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych użytkownika (imię, nazwisko) oraz danych dostawy i danych kontaktowych (adres fakturowania/adres dostawy – ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz adres-email i numer telefonu kontaktowego); w przypadku użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych należy zweryfikować i potwierdzić dane adresowe;
  4. Zaakceptować regulamin oraz udzielić innych wymaganych przez Sprzedawcę zgód i oświadczeń;
  5. Zweryfikować poprawność danych, zapoznać się z pouczeniami na etapie podsumowania zamówienia i zatwierdzić zamówienie poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zamówienia w Sklepie realizowane są w dni robocze (poniedziałek-piątek z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9-17. Zamówienia złożone po godzinie 15 lub w innym dniu niż dzień roboczy realizowane są w następnym dniu roboczym w godzinach 9-17.
 4. Czas wysyłki towaru wskazany jest przy każdym towarze dostępnym w Sklepie i oznacza liczbę dni roboczych upływających od czasu zatwierdzenia i opłacenia zamówienia przez Klienta do chwili jego wysyłki.
 5. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail, zostanie przesłana informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z kompletem dokumentów.
 6. Klient będzie każdorazowo informowany o zmianie statusu zamówienia drogą powiadomień wysyłanych na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 7. Klient może anulować zamówienie przed uzyskaniem informacji o zmianie statusu zamówienia na „Zamówienie wysłane”. W przypadku anulowania zamówienia Klient otrzyma informację o zmianie statusu zamówienia na „anulowane” na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 8. Zwrotu płatności z tytułu anulowania zamówienia Sprzedawca dokona w terminie 14 dni od anulowania zamówienia przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 9. Po wysyłce zamówienia Klient otrzyma wiadomość elektroniczną (e-mail) zawierającą numer listu przewozowego oraz dane umożliwiające śledzenie przesyłki.
 10. Sprzedawca oraz KAS/MF zastrzegają sobie prawo anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia przez Klienta zgodnie z §4 ust. 2 lit. e. niniejszego regulaminu, jeśli nie zostanie ono opłacone przez Klienta w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia zamówienia przez Klienta zgodnie z §4 ust. 2 lit. e. niniejszego regulaminu. Zamówienie zostaje opłacone w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu lub potwierdzenia płatności przez PayU.
 11. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w zakładce „Dostawa” na stronie Sklepu.

§5 Płatności i dostawa

 1. Zamówiony towar, wraz z ewentualnymi świadczeniami dodatkowymi, jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Łączny koszt dostawy towaru jest stały i wynosi 21 PLN dla każdego zamówienia.
 3. Łączna wartość zamówienia (kwota do zapłaty) jest każdorazowo wskazywana w podsumowaniu zamówienia.
 4. W Sklepie akceptowane są poniższe formy płatności:
  • przelew tradycyjny
  • (Warunkiem realizacji zamówienia jest wskazanie poprawnych danych do przelewu):
   • Tytuł przelewu: Numer zamówienia
   • Beneficjent: Sklep internetowy sklep.viatoll.pl
   • ul. Poleczki 35, budynek A1
    02-822 Warszawa
   • Nr rachunku: 50175000090000000027708021 (prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A.)
  • płatność kartą obsługiwana przez PayU.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub przesyłka jest niekompletna, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej, nie później niż w ciągu 5 dni licząc od dnia dostawy ze Sprzedawcą w celu zgłoszenia i wyjaśnienia sprawy. W przypadku stwierdzenia szkody po odjeździe kuriera należy poinformować Sprzedawcę o zaistniałym fakcie nie później niż w ciągu 5 dni licząc od dnia dostawy. Przedstawiciel firmy kurierskiej pojawi się u Klienta w celu spisania protokołu szkody. Towar oraz opakowanie muszą pozostać u Klienta w stanie nienaruszonym do czasu spisania protokołu szkody.

§6 Reklamacje i wymiana

 1. Sklep odpowiada za wadliwość sprzedanych towarów zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zamówień i funkcjonowania Sklepu powinny być składane drogą elektroniczną lub listownie:
  • poprzez dostępny na stronie Sklepu formularz kontaktowy,
  • przesyłane na adres e-mail Sklepu: sklep@viatoll.pl,
  • przesyłane na adres sklepu:
   Sklep internetowy sklep.viatoll.pl
   ul. Poleczki 35, budynek A1, magazyn Kapsch
   02-822 Warszawa
 3. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wykonywania umowy z KAS/MF (w szczególności rozliczeń) w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego są rozpatrywane zgodnie z OWU. Obecnie reklamacje powinny być składane listownie na skrytkę pocztową: Skrytka Pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań lub osobiście w Punktach Obsługi Klienta sieci viaAUTO. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się na stronie www.viatoll.pl w zakładce „Reklamacje”.
 4. Informacje o przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego zostaną przekazane zwrotnie do Klienta.
 5. Dla rozpatrzenia reklamacji dotyczących wad sprzedanych towarów konieczne jest dostarczenie Sprzedawcy reklamowanych towarów.
 6. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 7. Gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji następuje dostawa nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sklep.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klienci, którzy są konsumentami w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), mogą skorzystać z prawa odstąpienia na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru (lub w razie zakupu większej ilości towarów – ostatniej partii lub części towarów) lub w którym osoba trzecia inna niż Klient i wskazana przez niego weszła w posiadanie towaru (lub w razie zakupu większej ilości towarów – ostatniej partii lub części towarów).
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od konkretnej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się na stronie sklepu w zakładce „Dokumenty”.
 5. W celu zachowania 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy powinno zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: sklep@viatoll.pl lub listownie na adres:
  Sklep internetowy sklep.viatoll.pl
  ul. Poleczki 35, budynek A1, magazyn Kapsch
  02-822 Warszawa
 6. W przypadku odstąpienia od konkretnej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z zakupem towaru, w tym cenę towaru. Wyjątek stanowią dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Zwrot środków następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od konkretnej umowy.
 7. W razie odstąpienia od części umowy sprzedaży towaru, Sprzedawca dokonuje zwrotu według zasad opisanych w ust. 6 powyżej, z tym że koszty przesyłki są zwracane w proporcji odpowiadającej stosunkowi w jakim Klient odstępuje od umowy do wartości zakupionych towarów zgodnie z pierwotnie zawartą umową. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat względem Sprzedawcy w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W wyniku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar (lub w razie zakupu większej ilości towarów – wszystkich towarów) na adres:
  Sklep internetowy sklep.viatoll.pl
  ul. Poleczki 35, budynek A1, magazyn Kapsch
  02-822 Warszawa
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od konkretnej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle zakupiony towar (lub w razie zakupu większej ilości towarów – wszystkie towary) przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (lub w razie zakupu większej ilości towarów – wszystkich towarów).
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Jeśli Klient w celu doładowania konta użytkownika w Krajowym Systemie Poboru Opłat (viaTOLL) (tj. dokonania przedpłaty na poczet należnej opłaty za przejazd autostradą) zawarł umowę z KAS/MF dotyczącą konta użytkownika w trybie przedpłaconym dla anonimowych użytkowników viaAUTO (w systemie viaTOLL), zwrot doładowania odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w OWU. Obecne brzmienie OWU wskazuje, iż użytkownik w celu uzyskania zwrotu środków zobowiązany jest do wskazania danych umożliwiających dokonanie takiego zwrotu tym samym kanałem, którym dokonana była płatność.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu lub doładowania konta użytkownika w Krajowym Systemie Poboru Opłat (viaTOLL) (tj. dokonania przedpłaty na poczet należnej opłaty za przejazd autostradą) i zawarcia umowy z KAS/MF dotyczącą konta użytkownika w trybie przedpłaconym dla anonimowych użytkowników viaAUTO (w systemie viaTOLL) na warunkach opisanych przez Sklep.
 2. Wszelkie spory w związku z umowami zawartymi przez Klienta w ramach funkcjonowaniu Sklepu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny. Nie ogranicza to prawa Klienta do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą lub KAS/MF ewentualnie innego właściwego sądu polubownego lub mediatora. Niniejszy zapis nie stanowi zgody Sprzedawcy lub KAS/MF na wszczęcie opisanych wyżej pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zaś zasady ich wszczęcia regulują akty prawne właściwe dla tych sposobów rozstrzygania sporów.
 3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami w Sklepie jest Sprzedawca. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanym w wykonywanie tych umów, m.in. odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów w zawarciem umowy z KAS/MFjest KAS/MF. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji z użytkownikiem konta w trybie przedpłaconym dla anonimowych użytkowników viaAUTO (w systemie viaTOLL), w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanym w wykonywanie tych umów. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.